Školská rada

  1. vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,

  2. schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,

  3. schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,

  4. schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,

  5. podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,

  6. projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,

  7. projednává inspekční zprávy České školní inspekce,

  8. podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

Vaše názory posílejte na email: hanahakova@seznam.cz

Složení Školské rady pro volební období od 11. 4. 2022 do 11. 4. 2025

Zástupci Školské rady při Základní škole Sulejovice

za rodiče:   Mgr. Markéta Růžičková
za pedagogy: Hana Háková
za obec Sulejovice: Mgr. Klára Doležalová

© 2024 - Vytvořil Tomáš Kubíček | Administrace