AKTUALITY

 

 

Uzavření MŠ během letních prázdnin

20. 7. 2020 - 14. 8. 2020

 

 

 

 

Z ORGANIZAČNÍCH DŮVODŮ ŽÁDÁME RODIČE,

KTEŘÍ SE ROZHODLI PRO DOCHÁZKU DO MŠ, ABY NAHLÁSILI SVÉ DĚTI

SMS ZPRÁVOU NA TEL. Č. +420 733 643 231

DO STŘEDY 20. 5. 2020.

DĚKUJEME

 

 

Základní škola a Mateřská škola Sulejovice, příspěvková organizace

Informace k otevření mateřské školy

Mateřská škola bude po dohodě se zřizovatelem otevřena od 25.5.2020.

Na základě vydaného metodického pokynu MŠMT a po dohodě se zřizovatelem, bude mateřská škola fungovat v omezeném režimu. Z důvodu zabezpečení chodu MŠ s ohledem na personální, organizační , hygienická a bezpečnostní pravidla, v souladu se zákonem č.561/2004 Sb.,a vyhlášky č.14/2005 Sb.,ve znění pozdějších předpisů,

bude provoz omezen na dobu od 6,30h – 15h

Je plně na zvážení rodičů, zda bude dítě do MŠ docházet


Pokud se rozhodnete pro docházku dítěte do MŠ, bude nutné vyplnit a podepsané odevzdat tyto listiny :

• Čestné prohlášení (Ke stažení zde), že dítě nepřišlo do styku s nákazou ani nejeví příznaky virového infekčního onemocnění

• Seznámení s vymezením rizikových skupin, stanovených Ministerstvem zdravotnictví


Podepsané dokumenty předají rodiče personálu při příchodu do MŠ, jinak dítě nemůže být do MŠ přijato.

K docházce do MŠ budou přijímány jen děti zdravé, které nepatří do rizikové skupiny a současně nežijí ve společné domácnosti s osobou, která do rizikové skupiny patří. (zvažte prosím možná rizika, protože v případě nákazy musí být MŠ opět uzavřena a děti, včetně zaměstnanců, musí do 14 denní karantény).

V případě sebemenších příznaků (zvýšená teplota, kašel, ztráta chuti, čichu či jiný příznak infekce dýchacích cest) je nutné dítě v MŠ izolovat a rodiče si jej musí neprodleně vyzvednout

Každé podezření nákazou musí MŠ hlásit nejbližší hygienické stanici.

 

Organizace přijímání dětí a chodu MŠ

• nedoporučujeme, aby do areálu MŠ (včetně školní zahrady) vstupovaly osoby spadající do rizikové skupiny a osoby starší 65 let
• vstup do areálu bude možný pouze s rouškou, za dodržení 2m rozestupů
• rodiče předají dítě u dveří pověřené pracovnici, dovnitř vstupuje jen dítě
• rodiče poučí dítě jak manipulovat s rouškou – nasazování, sejmutí, uložení do sáčku, jednu náhradní čistou roušku v igelitovém sáčku má dítě na značce pro případ výskytu nákazy
• po převlečení si dítě v umývárně správným způsobem umyje a následně vydezinfikuje ruce
• děti budou pracovat v uzavřených a izolovaných skupinách
• v prostorách MŠ nemusejí zaměstnanci ani děti používat roušky
• stravování bude probíhat s dodržováním přísných hygienických pravidel
• většinu činností se budeme snažit přenášet ven na školní zahradu
• zajistíme důsledné každodenní dezinfikování stolečků, židliček, hraček, klik, WC, umyvadel, a větrání všech prostor MŠ
• odpolední odpočinek dětí, jsme nuceni omezit, vzhledem k prostorovým možnostem MŠ, na maximální počet 12 dětí

Rodiče, kteří se rozhodli pro docházku do MŠ s respektováním všech nastavených pravidel, prosíme o nahlášení docházky SMS zprávou na telefonní číslo +420 733 643 231


Děkujeme kolektiv MŠ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Co s sebou do MŠ?

přezůvky

náhradní oblečení

pláštěnku a gumovky

zubní pastu a kartáček

pyžamo

PROSÍME, VŠE DĚTEM PODEPIŠTE

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

- - -

 

 

 

 

 

 

 

ZVÍDAVÉ UČENÍ A HRANÍ 

 

Naše základní škola a mateřská škola společně realizují projekt s názvem ZVÍDAVÉ UČENÍ A HRANÍ,registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001848, podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Doba realizace projektu je od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2018.

Projekt je zaměřen na:

 

- personální podporu MŠ – chůva pro dvouleté děti působící v mateřské škole po dobu čtyř měsíců a školní asistent působící v mateřské škole po dobu jednoho roku;

 

- profesní rozvoj pedagogů MŠ - vzdělávání předškolních pedagogů zaměřené na matematickou pregramotnost a specifika práce s dvouletými dětmi;

 

- profesní rozvoj pedagogů ZŠ – vzdělávání pedagogů zaměřené na čtenářskou a matematickou gramotnost;

 

- extrakurikulární rozvojové aktivity ZŠ – Čtenářský klub pro žáky ZŠ, Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ, Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem;

 

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ a zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků ZŠ v klíčových kompetencích.

 

Tento projekt je spolufinancován EU.

 

 

 

 

© 2020 - Vytvořil Tomáš Kubíček | Administrace